Kleine ondernemersregeling – vanaf 2020 anders

Kees van Buuren

Het heeft even geduurd maar in het Belastingplan 2019 is eindelijk een voorstel gedaan voor een nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR). De nieuwe regeling zal op 1 januari 2020 in werking treden. Een korting op basis van de jaarlijkse afdracht wordt dan niet meer verstrekt.

De nieuwe KOR kan (facultatief!) worden toegepast door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (B.V.’s stichtingen, verenigingen) als de omzet op jaarbasis minder bedraagt dan € 20.000. Hierbij telt de omzet aan het buitenland, financiële diensten, verzekeringsdiensten, verhuur en verkoop van onroerend goed wel mee, ook al zijn deze vrijgesteld.

De ondernemer is bij toepassing van de KOR ook ontheven van het doen van btw-aangiften en bijbehorende administratieve verplichtingen. Bij gebruik van de KOR mag geen btw in rekening worden gebracht. Ook mag de aan de ondernemer in rekening gebrachte btw niet meer in aftrek worden gebracht.

Voor toepassing van de vrijstelling vanaf 1 januari 2020 moet de betrokken ondernemer zijn keuze uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst melden. De ondernemer kan de vrijstelling pas opzeggen nadat deze ten minste drie jaren van toepassing is geweest. De nieuwe regeling kan niet meer met terugwerkende kracht worden toegepast. Ondernemers die kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR en de daarmee samenhangende ontheffing kunnen niet opteren voor btw-belaste verhuur van onroerende zaken.

Bij het maken van de keuze moet goed worden opgelet of er grote ionvesteringsplannen zijn, want de btw kan bij de KOR niet meer worden afgetrokken. Ook kan er sprake zijn van een terugbetalingsverplichting van afgetrokken btw op in de afgelopen jaren gedane investeringen, de zogenaamde herzieningsregeling.

Indien de omzetgrens van € 20.000 wordt overschreden moet de ondernemer dat direct melden aan de Belastingdienst middels een afmeldformulier. Hij is dan de volgende drie jaar weer belastingplichtig voor de btw. Goed opletten dus aan het eind van het jaar!